1. Waarom verzamelen wij uw gegevens? Welke gegevens? Wie is hiervoor verantwoordelijk?

In het kader van de opdracht die U toevertrouwt aan de Associatie Afschrift (hierna : de Associatie), moet de advocaat die uw dossier behartigt een aantal van uw persoonlijke gegevens verzamelen.

Uw gegevens worden aldus gebruikt voor het behandelen van uw dossier en voor de volgende doeleinden:

  • Briefwisseling met de cliënt;
  • Facturatie;
  • De advocaat toelaten om zijn eigen verplichtingen na te komen;
  • Verzending van Fiscale newsletters en van het tijdschrift IDEFISC in papierformaat of per e-mail.

De verzamelde gegevens zijn uw identiteitsgegevens, uw correspondentie- en facturatieadres en alle gevoelige gegevens die nodig zijn voor het behandelen van uw dossier, waarvan wij U de totale vertrouwelijkheid garanderen, overeenkomstig de wettelijke regels, met name inzake beroepsgeheim.

Deze gegevens worden verzameld en gebruikt met uw toestemming, overeenkomstig de Europese en nationale wetten aangaande de bescherming van gegevens.

De Associatie heeft als Mr. Thierry Afschrift, Advocaat, aangesteld als afgevaardigde voor de gegevensbescherming (« DPO »), die U per e-mail kan contacteren op het hierna opgegeven adres om hem alle vragen te stellen die U nuttig acht en teneinde uw rechten te doen gelden.

info@afschrift.com

2. Hoe worden uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen onder de vorm van een papieren dossier en een elektronisch dossier, onder de verantwoordelijkheid van de Associatie die alle maatregelen treft om de veiligheid en de vertrouwelijkheid ervan te verzekeren;

Indien uw gegevens gedeeld moeten worden voor het behandelen van uw dossier, gebeurt dat door middel van een beveiligde elektronische uitwisseling van gegevens. Deze worden nooit gedeeld met personen buiten de Associatie;

Daar de Associatie werkzaam is op het domein van de fiscaliteit, worden uw gegevens opgeslagen voor de volledige behandelingsduur van uw dossier en worden deze bewaard tot het ogenblik waarop U ons uitdrukkelijk vraagt deze te wissen en voor minimum 10 jaar.

3. Wie zal toegang hebben tot uw gegevens?

De Advocaat van de Associatie die uw dossier zal behartigen, zal toegang hebben tot uw dossier, teneinde het te kunnen behandelen.

Als de behandeling van uw dossier dit vereist, geeft dit toestemmingsformulier uw advocaat de toelating om alle gegevens uit uw dossier te delen met andere advocaten van onze associaties in de EU, in Zwitserland en in Israël.

4. Welke zijn uw rechten?

U hebt het recht om uw toestemming te geven of in te trekken voor de behandeling en de uitwisseling van uw gegevens.

Ingeval U beslist om uw toestemming later in te trekken, zal de DPO U de schrapping van uw gegevens bevestigen. Uw gegevens om een vordering in te leiden of om uw rechten voor de rechtbank te verdedigen zullen echter bewaard moeten blijven.

U hebt het recht te weten waarvoor uw gegevens behandeld zullen worden.

U hebt het recht om aan de DPO te vragen welke informatie geregistreerd zal worden en om verbeteringen te vragen, als bepaalde informatie niet correct is.

U hebt het recht om alle informatie te ontvangen die U aanbelangt die opgeslagen is in een draagbaar en leesbaar formaat.

De Associatie Afschrift die uw gegevens verzamelt is verantwoordelijk voor deze gegevens.

Het is de taak van de DPO om zich ervan te vergewissen dat uw gegevens behandeld worden in alle veiligheid en om U te waarschuwen als de veiligheid van uw gegevens niet wordt gewaarborgd.