Vennootschappen en rechtspersonen

Vennootschappen en rechtspersonen

Overgang van ondernemingen

De overdracht van een onderneming, of deze nu betrekking heeft op derden of op de toekomstige erfgenamen van haar eigenaren, is een delicate operatie. Wat ook het moment is waarop deze plaatsvindt en wat ook de redenen ertoe zijn, vereist zulks een diepgaande analyse die tegelijkertijd rekening dient te houden met de wettelijke implicaties van de operatie en met de noodzaak van het verzekeren van het voortbestaan van de activiteit.

Zelfs de burgerlijke en commerciële aspecten van een overdracht zijn essentieel; vaak zijn dit de fiscale consequenties van de overdracht, die een bepalende invloed zullen hebben op de structurering ervan.  Het is in de praktijk steeds mogelijk om, met oog voor de continuïteit van de onderneming, in een oplossing te voorzien die fiscaal voordelig is voor alle betrokken partijen.

Internationale structurering

De internationalisering van de activiteiten van een onderneming brengt over het algemeen de oprichting met zich mee van bijkantoren of filialen in het buitenland. Deze operaties hebben vaak een aanzienlijke impact op de globale fiscale factuur van de groep.

Hun structurering vereist dus telkens een diepgaande analyse die rekening dient te houden met:

  • de plaatselijke fiscaliteit van toepassing op elke vestiging
  • de contracten af te sluiten tussen de verschillende entiteiten van de groep
  • de regels inzake de internationale fiscaliteit, en meer bepaald met betrekking tot de  vastlegging van de overdrachtsprijzen gehanteerd binnen de groep

Anonimiteit van het aandeelhouderschap

De aandeelhouders van vennootschappen zoeken vaak, omwille van geheel legitieme redenen van commerciële, financiële of economische aard, naar een maximum van discretie bij het verrichten van hun investeringen. In België wordt zulks vandaag de dag bemoeilijkt door het verdwijnen van de aandelen aan toonder. Er bestaan evenwel talrijke andere oplossingen, Belgische of buitenlandse, die hen nog steeds deze discretie kunnen garanderen die vaak onmisbaar is voor het beheer van hun zakelijke activiteiten. Deze oplossingen worden geïmplementeerd met respect voor de wettelijkheid en zijn bovendien fiscaal neutraal en zelfs voordelig.

De verschillende internationale vestigingen van de Associatie Afschrift, en in het bijzonder ons Luxemburgs kantoor, staan ter uwer beschikking om uw toestand nader te bestuderen en om u een oplossing op maat voor te stellen.

Holdingvennootschappen

België is een ideaal terrein voor de oprichting van holdingvennootschappen. Deze laatste genieten er immers van een interessant fiscaal regime waarvan de stabiliteit gedurende de laatste jaren werd bewaard. De Belgische holdingvennootschappen blijven dus bijzonder interessant, zowel voor internationale groepen die de fiscale structuur van hun activiteiten wensen te optimaliseren, als voor Belgische vennootschappen die op zoek zijn naar een fiscaal neutrale oplossing voor de structurereing van hun aandeelhouderschap.

In bepaalde gevallen zullen andere structuren in het buitenland evenwel performanter blijken te zijn, met name in Luxemburg, Zwitserland, Israël, Hongking of Spanje. De Associatie Afschrift beschikt in deze landen over kantoren die u zullen helpen bij het kiezen van de oplossing die het best beantwoordt aan uw noden.

Groothertogdom Luxemburg

Het Groothertogdom Luxemburg heeft al jaren geleden goed begrepen dat het veel meer kan bieden dan alleen een op de helling staand bankgeheim. Zo zijn er in Luxemburg heel wat types vennootschappen mogelijk in het kader van een wettige regeling voor fiscale optimalisatie.

Gezien de stabiliteit van het Luxemburgse systeem is de SOPARFI, waarvan het fiscale regime zeer sterk vergelijkbaar is met dat van de Belgische holding, soms te verkiezen boven deze laatste, met name omdat ze het bezit van aandelen aan toonder nog toestaat.

De “société de gestion d’un patrimoine familial” (SPF, beheersvennootschap voor familievermogen) van haar kant is bijna volledig vrijgesteld van belastingen in Luxemburg en komt in bepaalde omstandigheden in aanmerking voor het beheer van roerend vermogen.

Tot slot kunnen we u ook helpen bij de samenstelling van onder meer private SICAV-compartimenten, Gespecialiseerde Beleggingsfondsen of SICARs (beleggingsvennootschappen in risicokapitaal).

 

Vastgoed

Bij activiteiten in vastgoed, vooral wanneer zij worden uitgeoefend onder de vorm van een vennootschap, stellen er zich talrijke problemen op fiscaal vlak. Deze laatste overstijgen ruimschoots het kader van de inkomstenbelasting en hebben evengoed betrekking op de registratierechten als op de BTW.

Er bestaan evenwel tal van mogelijke oplossingen:

  • huur- of leasecontracten
  • technieken van opsplitsing  van het onroerend goed: vruchtgebruik, erfpacht, oppervlakte…
  • het oprichten van een gewone vastgoedvennootschap of een vastgoedbevak (Sicafi)
  • de uitgifte van vastgoedcertificaten

Ieder vastgoedproject moet het voorwerp uitmaken van een diepgaand voorafgaandelijk onderzoek teneinde te bepalen welke oplossing het meest aangewezen is eenmaal het geheel van de fiscale aspecten in rekening wordt genomen.