Particulieren

Vermogensplanning en successieplanning

Een goede structurering van uw privévermogen is heden ten dage onmisbaar.  Dit laat u met name toe om:

  • uw persoonlijke bezittingen te beschermen tegen acties van derden, welke die ook zijn, en in het bijzonder ten overstaan van een fiscale administratie met steeds uitgebreidere bevoegdheden;
  • uw privévermogen te scheiden van uw beroepsvermogen, teneinde te voorkomen dat de risico’s verbonden aan uw professionele activiteiten een bedreiging zouden vormen voor uw welzijn en voor het welzijn van uw gezin;
  • u te organiseren op echtelijk en familiaal vlak teneinde de belangen te vrijwaren van ieder lid van uw gezin, en meer bepaald wanneer er sprake is van wedersamen-gestelde gezinnen of opeenvolgende huwelijken;
  • het voortbestaan van uw onderneming te verzekeren in geval van overdracht ervan aan opvolgers die u zelf zal hebben uitgekozen;
  • de impact van de successierechten te minimaliseren, dewelke heel zwaar kunnen uitvallen in bepaalde situaties.

Om doeltreffend te zijn moet een dergelijke organisatiestrategie op maat worden opgesteld.  Wanneer het gaat om uw successie of erfenis dient zij ook zo snel mogelijk te worden geïmplementeerd. Een dergelijke strategie dient rekening te houden met de graad van complexiteit van uw persoonlijke situatie, de omvang van uw vermogen en van uw gezin, uw doelstellingen op korte en lange termijn en, uiteraard, de geldende wetgeving. Naargelang het geval maakt een dergelijke strategie gebruik van eenvoudige technieken, zoals de schenking, of van meer gesofisticeerde technieken, zoals de oprichting van een trust of een stichting.

Professionele activiteiten

De uitoefening van een professionele activiteit blijft, voor de meeste mensen, hun belangrijkste bron van inkomsten. Welnu, in ons land worden deze inkomens vandaag de dag zwaar bestraft door de fiscaliteit en de parafiscaliteit, vooral wanneer de activiteit wordt uitgeoefend in de hoedanigheid van natuurlijk persoon .

De implementering van een strategie van fiscale optimalisatie is dus essentieel voor het zoveel als mogelijk verlichten van deze fiscale druk. Ontworpen met res¬pect voor de wettelijkheid, zal een dergelijke strategie voordeel halen uit alle bestaande oplossingen: voordelen in natura, groepsverzekeringen, individuele pensioentoezegging, opties op aandelen …

In geval van een zelfstandige professionele activiteit, met inbegrip van een positie als bestuurder van een onderneming, geschiedt de fiscale optimalisering vaak via de oprichting van vennootschappen. Deze laatste genieten immers van een voordelige belastingheffing.  Zij laten ook de creatie toe van een afzonderlijk vermogen voor de uitoefening van de professionele activiteit, een voorzorg die zowel voordelig is op fiscaal vlak als geruststellend op burgerlijk vlak.