De EBA QUATER eindelijk gepubliceerd

Ze werd sinds enkele maanden aangekondigd, de wet tot invoering van een permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie werd eindelijk gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 29 juli 2016.

Het initiatief is niet nieuw: sinds het succes van de eerste “eenmalige bevrijdende aangifte” die bij wet van 31 december 2003 werd ingevoerd, hebben de opeenvolgende regeringen de mogelijkheden uitgebreid die aan de Belgische belastingbetalers worden aangeboden om de belastbare inkomsten te regulariseren die zij hadden nagelaten aan te geven aan de fiscus.

In 2005 werd de EBA bis uitgebracht en in 2013, de EBA ter die ook een nieuwe procedure voorzag voor de regularisatie van de sociale bijdragen voor de beroepsinkomsten van zelfstandigen. Deze liep officieel ten einde op 31 december 2013.

Deze opeenvolgende stelsels van spontane aangiftes hebben telkens weer een groot succes gekend.

Niettemin wensten vele belastingplichtigen, die hun fiscale situatie niet wilden of niet konden regulariseren, de goedkeuring van een nieuwe EBA.

De intensivering van de informatie-uitwisselingen, die op 1 januari 2017 in vele gevallen automatisch zullen gebeuren, alsook het van kracht worden van de nieuwe wet die de Kaaimantaks invoert, zorgden voor belangrijke stimulansen.

De nieuwe wet van 21 juli 2016 betreffende de invoering van een permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie (I) biedt aan deze belastingplichtigen deze mogelijkheid aan.

Als de regularisatie wordt doorgevoerd conform de voorwaarden die bij wet worden opgelegd, brengt ze strafrechtelijke amnestie met zich mee die de belastingplichtige kan beschermen tegen de risico’s van strafrechtelijke vervolging wegens belastingontduiking of witwassen wanneer de inkomsten en geregulariseerde sommen niet afkomstig zijn van een misdrijf of een ander misdrijf dan fiscaal.

De EBA quater richt zich, zoals de EBA BIS en TER, zowel tot natuurlijke personen als tot rechtspersonen die inwoners zijn of die aan de belasting van niet-inwoners onderworpen zijn.

Ze maakt het mogelijk om alle inkomsten naar welke in het Wetboek van inkomstenbelastingen wordt verwezen, te regulariseren (beroeps-, roerende, onroerende en diverse inkomsten), met inbegrip van de inkomsten beoogd door de Kaaimantaks die sinds 1 januari van kracht is, alsook de sommen en waarden onderworpen aan de registratierechten, voor zover het niet om een geregionaliseerde materie gaat. Wat betreft de regionale belastingen zal een regularisatie slechts mogelijk zijn als er een samenwerkingsakkoord werd afgesloten met de Gewesten ( wat op vandaag niet het geval is voor de successierechten).

De wet heeft ook betrekking op de « geregulariseerde BTW-handelingen », zijnde, alle handelingen die conform artikel 51 van het BTW wetboek onderworpen zijn aan het toepassingsveld van de BTW in België.

Ten slotte voorziet de wet ook de regularisatie van de fiscaal verjaarde kapitalen, met andere woorden, de kapitalen ten aanzien van dewelke de fiscus volgens de normale procedure, geen heffingsbevoegdheid meer kan uitoefenen omdat de termijn verstreken is.

Een logisch gevolg van deze regularisatie is dat de belastingplichtige de ontdoken belasting zal moeten betalen. Het gaat dus over de belasting die zou verschuldigd geweest zijn als de inkomsten correct waren aangegeven, ofwel het tarief dat van toepassing was op de datum van heffing.

Aan deze belasting wordt met tijd een progressieve boete toegevoegd. Voor de geregulariseerde inkomsten in 2016 zal de verhoging 20 percentpunten bedragen.

De verjaarde kapitalen, of ze nu op een bankrekening staan, in een juridische constructie zitten of in een levensverzekering, zullen onderworpen zijn aan een heffing van 36 percentpunten op het kapitaal. Van 1 januari 2017 zal dit tarief zal elk jaar stijgen met 1 punt.

Deze heffing zal kunnen vermeden worden als de belastingplichtige kan aantonen – mits een schriftelijk bewijs in voorkomend geval aangevuld met andere bewijsmiddelen uit het gemeen recht, met uitzondering van een verklaring onder ede en getuigenverklaring – dat deze kapitalen afkomstig zijn van inkomsten die indertijd reeds onderworpen zijn aan het belastingregime dat wettelijk van toepassing was. De kapitalen die reeds werden belast, niet belastbaar waren of vrijgesteld werden, vallen dus buiten het toepassingsveld van de wet.

Op procedureel niveau voorziet de wet de creatie van een nieuw Contactpunt die zal dienen voor het ontvangen van aangifteformulieren – waarvan het model binnenkort zal vastgelegd worden bij koninklijk besluit- en voor het behandelen van aanvragen.

Op het einde van de procedure zal de belastingplichtige een regularisatieattest ontvangen.

De wet wordt van kracht deze maandag 1 augustus 2016.

De belastingplichtige kan slechts één keer op deze procedure beroep doen. Diegene die zijn inkomsten of verdoezelde sommen wenst te regulariseren, heeft dus maar één kans om ze allemaal te regulariseren.

We kunnen de belastingplichtigen die hun fiscale situatie wensen te regulariseren dus alleen maar aanraden om tijdig advies in te winnen bij een beroepsbeoefenaar, die hen kan adviseren en begeleiden bij het inleiden van dergelijke procedure.