Spyridon Chatzigiannis

SPYRIDON CHATZIGIANNIS

Diploma’s

Master in de rechten – Université Libre de Bruxelles (1996)

DES in economisch recht (1998)

DES in maritiem en luchtvaartrecht (1998)

Balies

Lid van de Balie van Brussel

Lid van de Internationale Balieassociatie (I.B.A.)

Talen

Frans, Engels, Grieks

Wetenschappelijke activiteiten

Publicaties

  • « De omzendbrief van 30 november 2010 met commentaar op de artikelen 198, al. 1, 10° en 307, §1, al. 3 WIB 92 betreffende de betalingen uitgevoerd aan personen die in een fiscaal paradijs gevestigd zijn: De bezorgdheden vanaf de eerste lezing … », C & FP, 2011, boek 1, 1-23 en Act. fisc. 2011, boek 6, 1-7 (verkorte versie)
  • « De wet van 14 april 2011 « houdende verschillende bepalingen» die een zekere opheffing van het bankgeheim invoert inzake inkomstenbelastingen « , Act. fisc., 2011, 1e deel: boek 24, 1-8, 2e deel: boek 25, 5-8 en www.monkey.be/ (21 juni 2011)
  • « De wet van 10 november 2011 die de bepalingen van de wet van 14 april 2011 betreffende de opheffing van het bankgeheim herstelt, zal de kritiek niet tegengehouden hebben « , Act. fisc., 2012, boek 5, 1-7.
  • « De hervorming van het wederbeleggingsstelsel door de wet van 7 november 2011 laat ruimte voor een strijdigheid met het gemeenschapsrecht – Evaluatie en samenvatting van de beroepsmogelijkheden voor de belastingplichtige, R.G.F. 2012, boek 8, 3-11 (18 oktober 2012). »
  • « Onmogelijkheid om de meerwaarde weer te beleggen die gegenereerd werd door de overdracht van zijn eigen clientèle », Act. fisc. 2014, boek 16, 1-5 en http://www.monkey.be/ (25 april 2014).
  • « De toepassing ratione temporis van het artikel 356 van het WIB 92 : een aantal denkpistes over de wet en de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof « , R.G.F. 2015, boek 7, 4-13 en http://www.monkey.be/ (7 september 2015)

 Een passie voor geschillen

Vooraleer over te stappen naar fiscaal recht hield Spyridon Chatzigiannis zich vooral bezig met zakenrecht. Een keuze die vooral geleid werd door zijn affiniteit met geschillen. « Ik ben gepassioneerd door geschillen, van welke aard ze ook zijn, en het zakenrecht leek mij het meest geschikt om mijn kennis toe te passen.» Na stapsgewijs een bocht te nemen richting het fiscaal recht heeft de advocaat toch deze passie behouden.« Hoewel ik op vandaag ook advies verleen, nog steeds ben ik aangetrokken door geschillen. Weet u, in een geschil, van welke aard ook, vindt u steeds dezelfde manier van werken terug, dezelfde intellectuele werkwijze. Het is als een kaartspel: u moet spelen met de kaarten die u gekregen heeft. Daarna hangt het zowel af van uw competentie, deze van uw tegenstander en natuurlijk van de rechter. Maar het is uw taak om alles in het werk te stellen om de belangen van uw cliënt de verdedigen en om te strijden tot het einde.»

De situatie van de belastingplichtige optimaliseren

Zoals alle advocaten van de associatie verleent Spyridon Chatzigiannis ook advies in dossier van fiscale optimalisatie. « Op vandaag verdwijnt de helft van het Bruto Nationaal Product in de Staatskas. Het is logisch dat de belastingplichtigen naar oplossingen zoeken om aan een dergelijke zware fiscale druk op hun inkomsten en vermogen te ontsnappen. Maar het is belangrijk op dat op een wettelijke manier te doen: niets verplicht hen om meer belastingen de betalen dan ze verplicht zijn te betalen. »